Tarieven / Voorwaarden


Algemene Voorwaarden


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


  • Diëtist: Professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.


  • Cliënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert.


De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief = directe toegankelijkheid). De praktijk heeft deze bevoegdheid. In sommige gevallen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).


De praktijk heeft met elke zorgverzekeraar een overeenkomst.


De diëtist houdt in principe de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.
Indien u niet op de afspraak kunt verschijnen dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan persoonlijk, telefonisch en per mail. Wanneer u niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.


De tijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht (direct patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).


Facturering van dieetadvisering vindt rechtstreeks via VECOZO plaats bij de zorgverzekaar. Indien dit niet mogelijk is ontvangt u de factuur. In dat geval bent u zelf betaling verschuldigd.


Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de klachtencommissie Paramedici eerstelijn, postbus 1161 3800 BD Amersfoort.


Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.


Betalingsvoorwaarden


De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.


Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.


Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.


Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.


Tarieven - Basisverzekering

 

Uw bezoek bij de dietist wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Let wel; de eerste 180 minuten gaan af van het eigen risico!
Uurtarief voor het eerste gesprek is €82,-.

 

Bent u aanvullend verzekerd, dan worden de overige minuten volledig vergoed. Anders dient u de kosten zelf te betalen. De praktijk biedt de mogelijkheid om de consulten direct te pinnen.

 

Kijk verder op de site voor een overzicht van de verschillende polissen van ziektekostenverzekeraars of informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

 

Voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en mensen met COPD/astma is er een andere financiele vergoeding, de zg. ketenzorg. Dit is afhankelijk of uw huisarts is aangesloten bij de SEZ.De meeste zorgverzekeraars geven aan dat een verwijzing niet meer nodig is, wanneer de praktijk de studie DTD heeft gevolgd. Deze praktijk heeft dit succesvol behaald en komt u in aanmerking voor vergoeding. Beijk uw polis of vraag dit bij uw zorgverzekeraar na.

 

Wanneer u geen gebruik wilt of kunt maken van uw zorpolis dan gelden de volgende bedragen.

 

De hiervoor geldende bedragen in 2024 zijn:

 

Basistarief  € 20,50 = 15 minuten

 

Eerste consult € 82,00 = 60 minuten
(incl. 15 min administratietijd)

 

Vervolgconsulten € 41,00 = 30 minuten

 

Vervolgconsulten (kort) € 20,50 = 15 minuten

 

Telefonisch consult € 20,50 = 15 minuten

 

Toeslag bij huisbezoek € 30,00 per consult

 

Weegconsult € 20,50 per consult

 

Niet nagekomen afspraak € 20,50 per consult

Handig om te weten

Voor de dietist is geen wettelijke bijdrage. Wanneer u de dietist bezoekt voor een aandoening is het mogelijk dat zij u helpt met verklaring voor de belastingdienst, omdat u sommige zorgkosten mag aftrekken. Zie hieronder:

In de tabel hieronder kunt u aflezen hoeveel u kunt aftrekken.


Dieetlijst 2024 ; korting op belastbare inkomen

Bron: belastingdienst.nl

Vergoedingen aanvullende verzekeringen

Hieronder treft u de link waarin de vergoedingen vermeld staan van diverse aanvullende verzekeringen, geldend voor 2024. Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij zijn aangesloten bij uw huisarts


De praktijk heeft met verschillende huisartsenpraktijken en specialisten een samenwerkingsverband, namelijk;

- Medistate in Heemskerk

- Huisartsenpraktijk J.A. Ruiter in Heemskerk

- Huisartsenpraktijk De Gooijer en Mandjes in Heemskerk

- Huisartsenpraktijk Van Straaten en Van Schie in Beverwijk

- Rode Kruis Ziekenhuis

- PSY Q

- Youz

- NOK; Nederlandse Obesitas Kliniek

- Verloskundige praktijk Heemskerk

- Interfysio

De praktijk heeft de studie Directe Toegankelijkheid Dietist succesvol afgelegd, dus mag u begeleid worden zonder verwijzing van arts of specialist.